Dear visitor, at this moment Javascript is DISABLED in your browser.  For this website to work correct Javascript needs to be enabled in your browser.
  How to continue?  Follow this link to see instructions on how to enable Javascript in your browser.

  Once Javascript is enabled you will no longer see this message appear in your browser and our website will be fully operational.

General Conditions

1. Parties

1.1 These are the conditions that apply to the use and operation of (the services offered via) the website Spulleboel.nl ("Service") hereinafter called "Spulleboel".

1.2 By using the Service, you accept our terms of use and authorize us to process your personal data as laid down in the Privacy policy .

 

2. Service

2.1 Spulleboel is a sole proprietorship initiative to Dutch law, Chamber of Commerce number 20114013, VAT number NL1089.04.593.B01, registered and office in Gorredijk Netherlands.

2.2 Spulleboel integrates supply and demand on its website. Spulleboel is in no way involved in the content placed on the website by it's users/visitors and/or third parties. Spulleboel is in no way related to or party in agreements between users and/or third parties.

2.3 Spulleboel is not able nor obliged to supervise the legality of the advertised goods and services, and the legal capacity and authority of users. In addition to the services offered by third parties, their terms of use apply. We have no control over their content or enforcement and are therefor not responsible for their service(s).

2.4 If you have a problem with one or more users or third parties, you have to solve it yourself. Spulleboel encourages you here to take our advice at heart.

2.5 The Service is only accessible to individuals who can form legally binding agreements under Dutch law. Without limiting the foregoing, our Service is only accessible to minors if they have received authorization from their legal representative, or if a legal transaction in which it is customary in society that a particular minor of that age provided it independently.

 

3. Rechten Spulleboel.nl

3.1 Uitgezonderd de content die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben Spulleboel en de licentiegevers van Spulleboel de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op \"knowhow\" en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”) .

3.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Spulleboel aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de Dienst. Voor het overige behouden Spulleboel en de licentiegevers van Spulleboel zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze Dienst uit te breiden.

 

4. Registreren, Adverteren en Beoordelen

4.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke profiel ook te allen tijde weer van de website verwijderen.

4.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.

4.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis advertenties plaatsen en op advertenties van andere adverteerders reageren.

4.5 Het is niet toegestaan advertenties op Spulleboel te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:

 • Advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie.
 • Advertentieteksten dienen te worden geplaatst in het Nederlands.
 • Wanneer uw aankoop of verkoop is volbracht dient u uw advertentie te verwijderen.
 • Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.
 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

 

4.6 Daarnaast kunt u het aan en/of verkoop gedrag van kopers en/of verkopers waarderen. Alleen voor de verwijdering van eigen waarderingen, kunt u contact opnemen met de redactie. Andermans beoordeling van uw aan- en/of verkoopgedrag blijft bij uw profiel staan. Wij verwijderen beoordelingen indien deze onmiskenbaar onrechtmatig zijn.

4.7 Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Tenzij u in uw advertentie uitdrukkelijk andere regels stelt, zijn geboden bedragen niet bindend. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.

4.8 Via de website kunt u (een verwijzing naar) uw advertenties ook op Facebook, Google Plus, Twitter en evt. partners van Spulleboel plaatsen. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.

4.9 Tenzij u of Spulleboel uw advertenties verwijdert, blijven deze vier maanden op onze website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties gratis verlengen.

 

5. Betaalwijzen

5.1 Zoals gezegd, is het plaatsen van advertenties en het verlengen hiervan in beginsel gratis. U kunt er evenwel voor kiezen om uw advertenties tegen een gering bedrag te promoten.

De voorwaarden van Spulleboel blijven altijd van toepassing op alle geplaatste advertenties. Indien u een advertentie omhoog plaatst dat niet aan de regels voldoet, wordt de advertentie alsnog verwijderd. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen.

Het omhoog plaatsen van een advertentie gebeurt onmiddellijk. Het betaalproces kan daardoor niet tussentijds beëindigd worden. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen

Het kan enkele minuten duren voordat een advertentie omhoog geplaatst wordt.

5.3 Met betrekking tot de verkoop van hun artikelen, mogen adverteerders geen gebruik maken van contante overboekingsservices zoals Western Union, MoneyGram en Escrow-Europa.com. Voor het gebruik van overige betaalwijzen, verwijst Spulleboel u naar onze Tips voor Veilig Handelen.

5.4 Spulleboel is op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de koper en de verkoper. Spulleboel is dan ook niet aansprakelijk voor betalingstransacties die verlopen tussen bezoekers van deze website.

 

6. Rechten gebruiker

6.1 U staat ervoor in dat u de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die u op de website plaatst. Daarnaast moet u hier ook toe bevoegd zijn.

6.2 U behoudt uw Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat u:
(a) aan Spulleboel een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze Dienst en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en
(b) aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

6.3 Als u of Spulleboel uw content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

 

7. Ontoelaatbaar gebruik

7.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de Dienst van Spulleboel.nl gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst:

 • die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
 • die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
 • die (seksueel) intimiderend is;
 • die onjuist, misleidend en onvolledig is;
 • waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
 • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
 • die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze Dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
 • die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
 • waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spulleboel.nl, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
 • die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie;
 • die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen;
 • waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) Spulleboel.nl, andere gebruikers of derden; en
 • waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

 

8. Misbruik

8.1 Middels het Meld misbruik-systeem kunt u Spulleboel erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan.

8.2 U erkent dat Spulleboel uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.

 

9. Maatregelen

9.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan Spulleboel, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:
(a) verwijdering van door u geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw waardering, advertentie of persoonlijke pagina; en
(b) uw gebruik van onze Dienst, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen.
(c) verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid

9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.

9.3 Voorzover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Spulleboel is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Spulleboel afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Dienst.

10.2 Spulleboel is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van onze Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.

10.3 Voorzover Spulleboel voor de in artikel 10.1 bepaalde schade wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot:
(a) het totaalbedrag van de vergoedingen die u aan Spulleboel heeft betaald over de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade is ontstaan; of
(b) € 50,- al naar gelang wat hoger is.

10.4 Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u Spulleboel zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld.

 

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

12. Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die Spulleboel en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze Dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.

12.2 Spulleboel mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de Dienst.

12.3 Indien Spulleboel één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.

12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de Dienst van Spulleboel, kunt u contact opnemen via admin@spulleboel.nl